Huishoudelijk Reglement (HHR)
van de Coöperatieve Vereniging
WaReNa u.a. te Oudehaske

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2022

HHR-Warena 2022 versie april 2022

1

Inhoudsopgave

Definities
Inleiding
Artikel 1: Doel van de Coöperatie 4
Artikel 2: Bestuur van de Coöperatie 4
Artikel 3: Rechten en plichten van de leden 5
Artikel 4: Gebruik kavel 5
Artikel 5: Bouwen en verbouwen 7
Artikel 6: Overlast of schade 7
Artikel 7: Restafval en overig afval 7
Artikel 8: Riolering 7
Artikel 9: Verkeersregels en parkeren 8
Verkeersregels 8
Parkeren 8
Artikel 10: Huisdieren 8
Artikel 11: Elektriciteit-water-gas 8
Elektriciteit 8
Water 8
Gas 9

Artikel 12: Hoofdingang 9
Artikel 13: Boten 9
Artikel 14: Veiligheid en Privacy 9
Artikel 15: Onreglementair handelen leden en klachtenprocedure 10
Artikel 16: Slotbepalingen 10

Bijlage 1: Bouwprocedure WaReNa 11

De procedure: 11 1
Indienen bouwplan 11 2.
Vaststellen bouwvlak 11 3
Toestemming bouw 12 4
Regels 12 5
Wijze van meten 13 6
Bouwtransport 14 7
Bouwperiode 14 8
Schouw en formele toestemming 14

2

HHR-Warena 2022 versie april 2022

Definities

(Ter verduidelijking van de artikelen in het Huishoudelijk Reglement, gebaseerd op o.a. de Statuten en het geldende bestemmingsplan)

Coöperatie: Coöperatieve Vereniging WaReNa u.a., gevestigd Jousterweg 76b, 8465PL Oudehaske.

Kavel: perceel grond ten behoeve van leden in gebruiksrecht uitgegeven.
Opstal: alle bouwwerken, zoals chalet, caravan, schuur, tuinhuis, blokhut, overeenkomstig het

bouwbesluit De Fryske Marren.

HHR: het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Vereniging WaReNa u.a.

Lid Coöperatie:

 1. ieder die een kavel krachtens notariële overeenkomst met de Coöperatie in gebruikheeft.
 2. degene op wie volgens artikel 11 van de Statuten van WaReNa door vererving of legaat het lidmaatschap van de erflater of legataris is overgegaan.
 3. degene op wie bij vervreemding en met inachtneming van het in artikel 12 van de Statuten en het volgende bepaalde, het lidmaatschap is overgegaan.

Bestuur: het bestuur van de Coöperatieve Vereniging WaReNa, dat bestaat uit ten minste 3 leden of partners van leden die als zodanig zijn benoemd door de jaarlijkse ledenvergadering van WaReNa.

ALV: de Algemene Ledenvergadering komt ten minste éénmaal per jaar bijeen om onder meer besluiten te nemen, besluiten van het bestuur en de financiële verantwoording of wijzigingen goed te keuren en zo nodig om meningsverschillen tussen bestuur en individuele leden te beslechten, al dan niet door het instellen van een ad-hoc- geschillencommissie.

Inleiding

Artikel 18 van de Statuten van de Coöperatieve Vereniging WaReNa U.A. te Oudehaske bepaalt dat wijzigingsvoorstellen van het Huishoudelijk Reglement door het bestuur aan de leden worden voorgelegd tijdens de Algemene Jaarvergadering (ALV). Dit Huishoudelijk Reglement is conform het bepaalde in de Statuten op de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 mei 2022 vastgesteld.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen voorafgaand aan een Algemene Ledenvergadering (ALV), door het bestuur, door één of door meerdere leden, worden voorgesteld. De voorgestelde wijzing(en) worden vóór de jaarlijkse ALV aan de leden verzonden. De ALV keurt wijzigingen in het HHR af of goed en kan wijzigingen in het HHR aanbrengen.

Het concept van WaReNa, een coöperatieve vereniging die aan haar leden kavels met exclusieve gebruiksrechten ter beschikking stelt, vraagt om een aantal huishoudelijke regels. Het betreft hier immers geen publieke open camping. Daar we met velen onze vrije tijd in deze mooie omgeving willen doorbrengen en om zo ongestoord mogelijk hiervan te kunnen genieten, dient door de leden een aantal

3

HHR-Warena 2022 versie april 2022 regels in acht genomen te worden. Het bestuur verwacht dat de leden op de hoogte zijn van deze regels en er mede op toezien dat de regels worden nageleefd.

Artikel 1: Doel van de Coöperatie

1. Kavels ten behoeve van recreatie aan haar leden in gebruik te geven op voorwaarden met de Coöperatie overeen te komen en met inachtneming van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van WaReNa. Het op andere wijze behartigen van de belangen van haar leden voor zover die verband houden met het hiervoor vermelde.

Artikel 2: Bestuur van de Coöperatie

 1. Het bestuur heeft tot taak toe te zien op de naleving van de reglementen, het bevorderen van maatregelen op het gebied van rust en orde op het terrein van WaReNa en het bevorderen van maatregelen om het karakter, concept en de doelstelling van de Coöperatie in stand te houden.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de coöperatie. Het bestuur stelt een begroting en een jaarrekening op, die ter goedkeuring aan de ledenvergadering wordt voorgelegd. Elke bestuurder ondertekent deze stukken. Een door de ALV ingestelde kascommissie van ten minste twee leden onderzoekt de jaarrekening en krijgt daartoe toegang tot alle benodigde informatie en gegevensdragers.
 3. Het bestuur geeft op de jaarlijkse ALV een presentatie, waarin de activiteiten en prioriteiten voor het volgend jaar of meerdere jaren worden aangegeven. Dit geeft de ALV de gelegenheid om daar waar gewenst bij te sturen.
 4. Het bestuur kan taken delegeren aan personen of commissies bestaande uit leden van de Coöperatie. Deze personen of commissies kunnen het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en terzijde staan. Te maken kosten t.b.v. de Coöperatie worden in overleg met het bestuur vergoed.
 5. Het bestuur behartigt de belangen van de Coöperatie en van de individuele leden, en vertegenwoordigt de Coöperatie naar derden.
 6. Het bestuur kan bemiddelen en neemt zo nodig beslissingen bij conflicten en meningsverschillen tussen leden onderling. Meningsverschillen tussen bestuur en leden kunnen aan (een geschillencommissie van) de ALV worden voorgelegd.
 7. De benoeming van bestuursleden geschiedt middels verkiezingen per zetel, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen verkozen wordt. Als er evenveel kandidaten zijn als, of minder dan het aantal vacante zetels, wordt de kandidaat gekozen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, inclusief de machtigingen.
 8. Alle rechtshandelingen en contracten worden door minimaal twee bestuursleden ondertekend.
 9. Ingeval een bestuurslid van de Coöperatie een persoonlijk belang nastreeft dat strijdig is of strijdig kan zijn met de belangen van de Coöperatie, dient dit bestuurslid dit onverwijld aan de andere bestuursleden te melden. Het betreffende bestuurslid dient zich ter voorkoming vanongewenste vermenging van belangen te onthouden van bemoeienis in die aangelegenheid.
 10. Het bestuur is bevoegd om jaarlijks financiële transacties die niet geraamd zijn in de begroting, tot een totaalbedrag van 6.000 euro zonder extra mandaat van de Algemene Ledenvergaderinguit te voeren.
 11. Wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement worden door het bestuur voorgelegdaan de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WaReNa.
 12. Bij het handhaven van de regels zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglementheeft het bestuur het recht de volgende maatregelen te nemen:
  1. a)  Aanmaning, op kosten van het lid aan wie de aanmaning is gericht;
  2. b)  Op kosten van het lid de herstelwerkzaamheden (laten) verrichten;

4

HHR-Warena 2022 versie april 2022

c) Voordracht tot royement aan de ALV, die daarover met meerderheid van stemmen kan beslissen.

 1. Vragen aan het bestuur buiten de Algemene Ledenvergadering worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoorden op vragen alsmede toezeggingen, besluiten en beslissingen van het bestuur geschieden schriftelijk. Vragen aan afzonderlijke leden van het bestuur en eventuele antwoorden daarop, vallen buiten het bovenstaande formele optreden van het bestuur en daar kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 2. De beplanting van het terrein van WaReNa buiten de kavels valt onder de zorg van het bestuur.

Artikel 3: Rechten en plichten van de leden

 1. Het verwerven van lidmaatschap en van het aan een bepaalde kavel gebonden gebruiksrecht geschiedt niet eerder dan na schriftelijke goedkeuring van het bestuur. Alvorens het bestuur daarover besluit, worden de leden van aangrenzende kavels door het bestuur voorzien van de beschikbare informatie en op de hoogte gebracht van de voorgenomen koop / verkoop van de aangrenzende kavel. De aangrenzende leden verklaren schriftelijk akkoord te gaan met het verstrekken van het lidmaatschap aan de potentiële verkoper. Bij bezwaren tegen het aspirant lid, kan door het verkopende lid binnen twee weken bezwaar gemaakt worden bij het bestuur.
 2. Een lidmaatschapsrecht in de coöperatieve vereniging dient te worden vastgelegd middels een notariële akte en geeft het exclusieve gebruiksrecht over de daarin beschreven kavel en over alle gemeenschappelijke voorzieningen en waterwegen.
 3. Een lid kan maximaal het gebruiksrecht van 2 kavels verwerven, mits die aangrenzend zijn.
 4. Ieder lid betaalt elk jaar een door het bestuur in de Algemene Ledenvergadering voor te stellen en door de vergadering goedgekeurd bedrag per kavel. Indien men de jaarlijkse bijdrage c.q. de afrekening niet binnen de gestelde termijnen voldoet, kan de penningmeester een betalingsregeling treffen en/of een extra bedrag als vergoeding in rekening brengen (15% van de onbetaalde lasten).
 5. Ieder lid levert een bijdrage aan het naleven van de Statuten en het Huishoudelijk reglementvan WaReNa en zorgt dat zijn gasten op de hoogte zijn van de regels en die naleven.
 6. Alle leden dienen mee te werken aan het zindelijk en in goede staat houden van het toilet- en douchegebouw. Na het douchen bijvoorbeeld behoort men de douchecel schoon achter te laten.
 7. Leden en gasten dienen door medeleden te worden aangesproken op gedrag, dat kennelijk in strijd is met de geschreven en ongeschreven gedragsregels van WaReNa. Van de leden en hun gasten wordt gevraagd zich ontvankelijk op te stellen bij eventuele klachten van de kantvan de overige leden en omwonenden.

Artikel 4: Gebruik kavel

 1. De kavel mag niet worden gebruikt voor permanente bewoning, maar dient enkel voor recreatieve doeleinden. De geldende regels van percelen met een recreatiebestemming van de gemeente De Fryske Marren zijn hierop van toepassing.
 2. Buiten de kavels is overnachten uitsluitend door leden (bijv. in caravans of kampeerwagens tijdens bouw of verbouw) alleen mogelijk na overleg met het bestuur.
 3. WaReNa staat de verhuur van de kavel en/of opstal niet toe.
 4. De leden mogen hun kavel(s) uitsluitend met goedkeuring van het bestuur en de aangrenzendeleden van de kavel(s) voor tenminste één jaar beschikbaar stellen aan een persoon. Een schriftelijke overeenkomst van de beschikbaarstelling, onder vermelding van naam en beroep van deze persoon en de samenstelling van het gezin, adres en leeftijden dient te worden ingeleverd bij de secretaris van WaReNa. Het bestaan van de overeenkomst met vermelding van de namen wordt kenbaar gemaakt op het publicatiebord bij het toiletgebouw. De gasten

5

HHR-Warena 2022 versie april 2022

dienen kennis te nemen van, en zich te gedragen naar, de regels van de Statuten en het

Huishoudelijk Reglement van WaReNa.

 1. Het incidenteel beschikbaar stellen van het feitelijk genot/gebruik aan anderen daneerstegraads familieleden (dat wil zeggen: ouders en kinderen) mag maximaal 4 weken per jaar geschieden. Alle gasten, met uitzondering van eerstegraads familieleden, dienen vooraf schriftelijk bij het bestuur aangemeld te worden, onder vermelding van namen en leeftijden. Het bestuur doet van dit verblijf mededeling op het publicatiebord van WaReNa. Hierdoor wordt transparant wie op WaReNa verblijven en met welke frequentie het verblijf beschikbaar wordt gesteld. Bij beschikbaarstelling van de kavel wordt het maximum aantal gasten gesteld op 6, voor een zogenoemde ‘dubbele kavel’ op 8. Het bestuur van de Coöperatie heeft de bevoegdheid de aanvraag af te wijzen.
 2. Behoudens noodgevallen en in het kader van de uitoefening van bestuurstaken is het niet toegestaan andermans kavel zonder toestemming te betreden.
 3. De beplanting van de kavels is naar eigen inzicht in te vullen, waarbij wordt verwezen naar de algemene regels van het burenrecht. Beplanting mag maximaal 2,5 meter hoog zijn rondom de kavel, m.u.v. de meest noordelijke kavel, hier mag de noordgrens hogere bomen of hagen bevatten. Brandgevaarlijke erfafscheidingen zijn niet toegestaan en de brandweer heeft geadviseerd om geen nieuwe coniferen te planten.
 4. De invasieve Japanse Duizendknoop dient door de leden op hun kavel voortvarend te worden bestreden, op de wijze zoals door het bestuur aangegeven.
 5. Op de eilanden gelegen aan de zuidzijde van WaReNa wordt zonder toestemming van de eigenaren (Staatsbosbeheer, particulieren en WaReNa) door de leden niet gesnoeid en/of gekapt. Het bestuur coördineert noodzakelijk snoeiwerk.
 6. Beplanting op leidingen (water, elektra, afvoer) op de openbare terreinen van WaReNa is verboden.
 7. Beplanting van de kavelgrenzen aan de wegzijde dient door het lid te worden onderhouden, zodat de hagen tot zo’n 30 centimeter vanaf de asfaltgrens worden ingekort. In de berm van de weg tussen kavel en asfaltgrens kunnen éénjarige bloeiende planten worden geplaatst.
 8. Begroeiing aan de waterkant dient zodanig te worden ingekort, dat er geen sprake is van overhangende takken. Waterplanten langs de walkant (bijvoorbeeld waterlelies) dienen door de leden in toom te worden gehouden, zodat baggeren mogelijk blijft en overlast voor boten wordt beperkt.
 9. Het kappen of snoeien van bomen en beplanting op een kavel in het algemeen belang mag zonder toestemming van het lid slechts plaatsvinden op deskundig advies bijv. ingeval van ziekte. Het lid wordt op de hoogte gesteld van de activiteiten.
 10. De standaard kavelgrootte bedraagt 10×15 meter, maar afwijkingen zijn mogelijk. Bij vervanging van de opstal is men verplicht de juiste kavelgrenzen te hanteren. Onder regie van het bestuur vindt bij bouw en verbouw een meting plaats van de kavel en het bouwvlak.
 11. Nieuw aan te leggen steigers mogen niet buiten de wal uitsteken en dienen in lijn te liggen met de buurkavels.
 12. Het gebruik door een lid van aan de kavel grenzende gemeenschappelijke grond is uitsluitend toegestaan voor bepaalde tijd na schriftelijk toestemming van het bestuur. Bouwen van opstal op gemeenschappelijke grond is niet toegestaan. Steigeraanleg op gemeenschappelijke grond is uitsluitend toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur. Op het gebruik van gemeenschappelijke grond rust een onderhoudsverplichting.
 13. Erfafscheidingen op WaReNa bestaan uit natuurlijke begroeiing. Reeds bestaande schuttingen, houten schermen en stenen afscheidingen worden gedoogd, maar moeten worden voorzien van beplanting zodat ze zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken. De vegetatie mag middels een gazen rasterwerk worden ondersteund.
 14. De kavels moeten bij calamiteiten goed bereikbaar zijn.

6

HHR-Warena 2022 versie april 2022

Artikel 5: Bouwen en verbouwen

 1. Op grond van het bestemmingsplan en de bouwregels van de gemeente De Fryske Marren en op grond van wat in de Algemene Ledenvergadering door de leden van de Coöperatie is bepaald, gelden bijzondere regels bij nieuwbouw en verbouwing. Er is sprake van verbouwing als (een deel van) de opstal wordt uitgebreid of verplaatst.
 2. De regels zijn vastgelegd in een bouwprocedure, die als bijlage bij dit HHR is opgenomen en daar deel vanuit maakt.
 3. Het bestuur heeft de bevoegdheid tijdelijk of voor langere tijd leden of een ’bouwcommissie’ aan te stellen, die het bestuur gevraagd en ongevraagd ondersteunen en adviseren. Het bestuur blijft verantwoordelijk en kan het advies/voorstel overnemen of tot een afwijkend besluit komen.
 4. Bij herstelwerkzaamheden dan wel onderhoud moet worden voorkomen dat het woongenot van de overige recreanten/aanwezigen wordt aangetast.

Artikel 6: Overlast of schade

 1. Open vuur op het terrein van WaReNa door het gebruik van vuurkorven, vuurpotten en hout gestookte kachels of haarden e.d. is verboden. Het gebruik van pellet-kachels is toegestaan, zolang deze deugdelijk door een installateur geplaatst zijn en conform het onderhoudsadvies worden onderhouden.
 2. Geluidgevende apparaten zoals tv, radio etc. mogen alleen in de caravans/chalets gebruikt worden en op zodanige wijze dat het geluid buiten niet hoorbaar is
 3. Van 22.00 uur tot 08.00 uur behoort er rust te heersen op het terrein van WaReNa. Bij bijzondere gelegenheden dient er vooraf met de omgeving overleg te zijn geweest.
 4. Voor eventuele schade aan eigendommen van andere leden en aan de gemeenschappelijke eigendommen van de Coöperatie, zoals wegen, beplanting en/of openbare voorzieningen is de veroorzaker of diens opdrachtgever aansprakelijk. De schade moet binnen 4 weken na berichtgeving worden hersteld of wordt bij uitblijven daarvan op kosten van de veroorzaker hersteld in opdracht van het bestuur.

Artikel 7: Restafval en overig afval

 1. Restafval dient men te deponeren in de containers bij het toegangshek. Indien er geen containers aanwezig zijn, dient het lid zelf zorg te dragen voor afvoer van het afval. Glas en papier dient gescheiden te worden van het restafval. Blad-, snoeiafval en gemaaid gras moeten gedeponeerd worden in het groendepot op het parkeerterrein van WaReNa. Snoeiafval van de Japanse Duizendknoop dient in gesloten afvalzakken in de vuilcontainers te worden gedeponeerd.
 2. Al het overige chemische-, bouw-, en sloopafval en grof vuil dienen door het lid zelf afgevoerd te worden.

Artikel 8: Riolering

1. Chalets en caravans dienen aangesloten te zijn op het hoofdleidingnet van de riolering. Chemische toiletten mogen niet worden geleegd of gereinigd op het terrein van WaReNa.

7

HHR-Warena 2022 versie april 2022 Artikel 9: Verkeersregels en parkeren

Verkeersregels

 1. Binnen het park gelden de wettelijke verkeersregels voor woonerven (op WaReNa geldt max. 5 km per uur). Men mag slechts naar de kavel rijden met een voertuig voor vervoer van zieken, invaliden, slecht ter been zijnde personen en voor laden en lossen.
 2. Met scooters en brommers mag op de voetpaden niet worden gereden. (Snor)brommers worden aan de hand meegevoerd.
 3. Paden en toegangen naar de laantjes dienen altijd vrijgehouden te worden. Zowel voor medeparkgebruikers als voor de hulpdiensten.

Parkeren

 1. Op het parkeerterrein is aangegeven waar niet geparkeerd mag worden. Parkeren op Warena is buiten het parkeerterrein niet toegestaan. Trailers en aanhangwagens worden op het botenterrein gestald.
 2. Trailers en aanhangers die worden gebruikt voor het vervoer van boten en andere watersportmaterialen, kunnen op het botenterrein worden gestald, voorzien van het kavelnummer van het lid. Anonieme objecten kunnen door het bestuur worden verwijderd indien de eigenaar niet bekend wordt.
 3. Aanhangwagens en auto’s met fietsendragers worden zodanig geparkeerd dat geen hinder of overlast ontstaat.

Artikel 10: Huisdieren

 1. Het hebben van huisdieren op de kavels is toegestaan. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor schade of hinder.
 2. Honden moeten buiten het terrein van WaReNa worden uitgelaten. De eigenaar van het huisdier is verplicht de ontlasting van dieren waar ook geponeerd, te verwijderen. Honden zijn buiten de eigen kavel op het terrein van WaReNa aangelijnd.

Artikel 11: Elektriciteit-water-gas

Elektriciteit

 1. De zekeringskasten zijn eigendom van de Coöperatie. Er zijn stroombegrenzers ingebouwd. Het maximale vermogen dat kan worden gebruikt is 10 Ampère; dit komt overeen met ongeveer 2200 Watt. Vanwege de veiligheid zijn werkzaamheden in of aan de meterlasten voorbehouden aan het bestuur en is het verhogen van de begrenzing niet toegestaan.
 2. Voor wat betreft de installatie van de leiding van de zekeringkasten naar de caravan is ieder lid zelf verantwoordelijk. Aansluiting dient door een erkend installateur te geschieden.
 3. Het stroomverbruik wordt samen met de voorschotnota exploitatiekosten in rekening gebracht. De elektriciteitsstanden worden jaarlijks aan het einde van het seizoen opgenomen. Ieder lid zorgt ervoor dat de meterkast vanaf de weg goed bereikbaar is en verwijdert hinderlijke begroeiing.
 4. Het op de kavel plaatsen van zonnepanelen, die worden aangesloten op het Warena- elektriciteitsnet, is niet toegestaan.

Water

1. Op elke kavel bevindt zich een put met een aansluiting op de waterleiding in de stacaravan. Bij vorst dient de hoofdkraan afgesloten te zijn, behalve bij verblijf.

8

HHR-Warena 2022 versie april 2022

 1. Op 1 april van elk kalenderjaar wordt de watertoevoer naar het douchegebouw opengezet en aansluitend zal op 1 november de watertoevoer naar het douchegebouw weer worden afgesloten. Het toiletgebouw is in die periode afgesloten. Het waterleidingnet naar de kavels wordt alleen bij strenge vorst afgesloten.
 2. In het kader van de volksgezondheid (gevaar voor legionellabesmetting) is er een terugstroombeveiliging gemonteerd in de waterput bij elke kavel. De waterleiding na deze klep is de verantwoordelijkheid van ieder lid qua onderhoud en vorstbescherming.

Gas

1. Gasflessen behoren te zijn voorzien van een goedgekeurde gasdrukregelaar (max. 10 jaar oud) en een gasslang niet ouder dan 2 jaar, zodanig geplaatst dat ze beschermd zijn tegen de zon. Het is verboden gasflessen te laten afvullen met lpg. Volle en lege gasflessen worden op een goed geventileerde plek geplaatst.

Artikel 12: Hoofdingang

 1. Eenieder dient erop toe te zien dat het elektrische hek na doorgang automatisch weer sluit, teneinde onbevoegden te weren. Toegang wordt verkregen door een afstandsbediening of per GSM. Over de toegangsprocedure worden de leden door het bestuur geïnformeerd.
 2. Storingen aan het hek worden zo snel mogelijk gemeld bij het bestuur. Schade aan het toegangshek veroorzaakt door een lid, bezoekers van het lid dan wel werklieden die in opdracht van het lid aanwezig zijn, wordt direct gemeld en de schade wordt door het lid vergoed.

Artikel 13: Boten

 1. Boten worden zodanig afgemeerd dat er geen hinder ontstaat voor anderen.
 2. Boten kunnen worden gestald op de eigen kavel of op het botenterrein. De boten op het botenterrein moeten zijn voorzien van een kavelnummer van de eigenaar. Als boten niet zijn voorzien van een kavelnummer en de eigenaar blijft onbekend na een oproep zich te meldenbij het bestuur, kan de boot worden verwijderd van het terrein van WaReNa.

Artikel 14: Veiligheid en Privacy

 1. Het bestuur is bevoegd bij alle leden controle uit te oefenen op de veiligheid van eerder genoemde aansluitingen van water, gas en elektriciteit. Indien aan de veiligheidseisen niet is voldaan wordt het lid hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 2. Indien er sprake is hinder voor de omgeving en zijn, binnen 10 dagen na de verzending van bovengenoemde mededeling, de vermelde gebreken niet verholpen, dan is het bestuur bevoegd deze gebreken op kosten van het betreffende lid te laten herstellen. Indien er sprake is van gevaarzetting, dan dient het lid (of het bestuur op kosten van het lid) dit terstond te verhelpen.
 3. Van onrechtmatigheden, inbraak, diefstal en verdachte situaties op het terrein van WaReNa dient het bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
 4. Het privacy-beleid van de Coöperatieve Vereniging WaReNa u.a. is in een notitie vastgelegd, uitgereikt aan alle leden en wordt verstrekt aan alle nieuwe leden.

9

HHR-Warena 2022 versie april 2022

Artikel 15: Onreglementair handelen leden en klachtenprocedure

 1. Alle leden, familieleden en gasten die op WaReNa verblijven, worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen. Zij zijn verplicht te voldoen aan de regels van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Coöperatie.
 2. Bij het aanbrengen van schade aan gemeenschappelijke voorzieningen is het in gebreke zijnde lid verplicht zelf de oorspronkelijke toestand -in overleg met het bestuur of door het bestuur aangewezen persoon- te herstellen, of de volledige herstelkosten te betalen indien de oorspronkelijke toestand in opdracht van het bestuur door anderen hersteld wordt.
 3. Het bestuur van WaReNa kan overgaan tot handhaving met gebruik van sancties. Indien het lid het niet eens is met opgelegde sancties kan de casus voorgelegd worden aan (een geschillencommissie van) de ALV.
 4. Om een goede klachtenbehandeling te waarborgen dienen klachten uitsluitend schriftelijk / per email (info@warena.nl) bij het bestuur te worden ingediend, voorzien van datum, naam, kavelnummer en omschrijving van de klacht. De klager ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarna het bestuur de klacht z.s.m. (uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering) in behandeling zal nemen. De klager ontvangt hierna schriftelijk een gemotiveerde reactie op de klacht en verneemt welke actie al dan niet door het bestuur zal worden ondernomen.

Artikel 16: Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of de Statuten van WaReNa niet voorzien of in geval van ernstige twijfel of dit het geval is, beslist het bestuur van WaReNa. Indien toepassing van de regels leidt tot onvoorziene en onredelijke benadeling van leden, kan het bestuur in incidentele gevallen afwijking van de bepalingen gemotiveerd en uitlegbaar toestaan. Het bestuur kan conform de Statuten besluiten tot het opleggen van boetes aan leden van de Coöperatie. Op alle verbintenissen van de Coöperatie en de leden is het Nederlandse recht van toepassing.

Bijlage 1: Bouwprocedure WaReNa
Bijlage 2: Activiteiten & prioriteiten WaReNa 2020 / 2021

——————————————–einde——————————————————

10

HHR-Warena 2022 versie april 2022 Bijlage 1: Bouwprocedure WaReNa

In deze bijlage worden de regels weergegeven voor nieuwbouw en verbouw, zoals bedoeld in artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement (HHR) van WaReNa. Deze bijlage ‘Bouwprocedure WaReNa’ vormt onderdeel van het HHR.

Op grond van het bestemmingsplan en de bouwregels van de gemeente De Fryske Marren en op grond van wat in de Algemene Ledenvergadering door de leden van de Coöperatie is bepaald, gelden bijzondere regels bij nieuwbouw en verbouwing. Er is sprake van verbouwing als (een deel van) de opstal wordt uitgebreid of verplaatst.

Bij wijziging van de bebouwing op een kavel wordt uitgegaan van de bestaande situatie, waarbij wordt gedoogd dat de inrichting van de kavel niet voldoet aan de nieuwe bepalingen van overheid, brandweer en coöperatie. Als bij de wijziging geen sprake is van nieuwbouw, uitbreiding van het bebouwde oppervlak, verplaatsing op de kavel of complete vervanging, blijft de “bestaande situatie” in stand.

Bij nieuwbouw, uitbreiding, verplaatsing en complete vervanging zal de wijziging moeten voldoen aan de huidige regels, die zijn gesteld door de overheid en hetgeen is vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

In deze bouwprocedure is sprake van “een bouwvlak”, waarmee wordt aangegeven waar gebouwd mag worden met in achtneming van alle regels en voorschriften. Alle onderdelen van het object of de objecten moeten binnen het bouwvlak vallen, dus ook goten, regenpijpen, afdakjes en wat dies meer zij. Deze regel is geënt op de bouwverordening van de gemeente (zie: Regels van het bestemmingsplan Oudehaske van de gemeente De Fryske Marren).

NB: voor de vaststelling van het bouwvlak telt dus elk uitstekend punt (dakgoot, afdakje), terwijl voor het te bebouwen oppervlak de buitenwerkse gevelvlakken worden gemeten, waarbij overkappingen als bouwwerk gelden.

Vooraf aan de werkzaamheden wordt in overleg met het bestuur afgesproken hoe en onder welke voorwaarden transport over het terrein plaatsvindt en welke maatregelen nodig zijn om het transport mogelijk te maken (bijvoorbeeld snoeiwerk door andere leden).
De “Regels van het bestemmingsplan Oudehaske van de gemeente De Fryske Marren” worden door de gemeente gehandhaafd; de regels die de ALV heeft gesteld door het bestuur, dat tevens toeziet op de toepassing van de overheidsbepalingen.

De procedure:

1. Indienen bouwplan

In het geval van nieuwbouw en verbouwing dient voorafgaand aan de bouw een bouwplan te worden toegezonden aan het bestuur. De plannen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur, voorzien van een plattegrond van het te bouwen object en de plaats op de kavel. Tezamen met de aanvraag wordt ook aangegeven hoe het transport gaat plaatsvinden over het terrein. Het bestuur zal vervolgens binnen zes weken na het ontvangen van het hierboven omschreven bouwplan zijn goedkeuring aan, dan wel zijn gemotiveerde afwijzing van het ingediende plan geven.

2. Vaststellen bouwvlak

Het bouwvlak wordt in overleg met het bestuur vastgesteld en fysiek aangegeven op de kavel. Alle bouwwerken dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden.

11

HHR-Warena 2022 versie april 2022

3. Toestemming bouw

Degene die de bouwaanvraag heeft ingediend ontvangt een bevestiging van ontvangst, waarbij aangegeven wordt of de aanvraag aan de vereisten voldoet. Als de aanvraag volledig is besluit het bestuur binnen 6 weken.

4. Regels

Bij een schriftelijk akkoord van het bestuur kan de indiener de plannen gaan uitvoeren. Bij beoordeling van de ingediende plannen wordt rekening gehouden met en getoetst aan de volgende regels, die zijn gesteld in het bestemmingsplan en door de ALV-WaReNa:

4.1. Recreatiepand en aangebouwd bijgebouw:

 •   De afstand van het bouwvlak tot de noordelijke kavelgrens is 1 meter. Het bouwvlak van de kavels aan de noordkant van WaReNa ligt op de noordelijke kavelgrens.
 •   De afstand tot de zuidelijke kavelgrens ten minste 3 meter, zodat tussen bouwwerken op aangrenzende kavels tenminste 4 meter wordt vrijgehouden.
 •   Aan de waterkant ligt het bouwvlak 2,5 meter van de walkant.
 •   Aan de kant van de laantjes ligt het bouwvlak op ca. 0,5 meter van de kavelgrens. Indien mogelijk zijn de paaltjes van de elektriciteitskastjes daarbij het ijkpunt. Veelal staan die namelijk op de kavelgrens. Hiermee wordt beoogd dat de leidingen ruim vrij blijven. Een bouwvlak bevindt zich altijd tenminste 2,5 meter verwijderd vanaf het hart van de aangrenzende weg.
 •   Als de kavel kleiner is dan 10 bij 15 meter zal in overleg met het bestuur naar een redelijke aanpassing van het bouwvlak gezocht worden.
 •   De objecten moeten voldoen aan de bepaling van de maximum goothoogte van 3 meter en nokhoogte van 3,5 meter. Bij een plat dak is de maximale hoogte van het object dus 3 meter. De hoogte wordt gemeten vanaf het hart van de weg.
 •   Op de reguliere kavel mag maximaal 65 m2 van het bouwvlak benut worden, inclusief schuur, aangebouwd of vrijstaand.
 •   Op de zogenaamde dubbele kavel is de maximale maat voor een chalet 70 m2; inclusief een eventueel aangebouwd bijgebouw. Indien wordt gekozen voor een vrijstaand bijgebouw geldt 70 m2 maximaal voor het chalet plus maximaal 15 m2 voor het vrijstaand bijgebouw. Bij gesplitste verkoop van een dergelijk bebouwde en samengevoegde kavel dient de bebouwing aan de regels voor reguliere kavels te worden aangepast.
 •   Overkappingen en serres worden beschouwd als bebouwing.

12

HHR-Warena 2022 versie april 2022 4.2. Vrijstaand bijgebouw:

 •   Per chalet mag ten hoogste één vrijstaand bijbehorend bouwwerk (schuur) worden geplaatst van ten hoogste 15 m2 met een goothoogte van maximaal 2,5 meter en een nokhoogte van maximaal 3 meter.
 •   Net als het recreatiepand wordt ook het vrijstaand bijgebouw ten minste 2,5 meter van de walkant geplaats en altijd ten minste 2,5 meter verwijderd vanaf het hart van de weg, d.w.z. ca. 0.5 meter vanaf de kavelgrens aan de kant van de laantjes
 •   Een vrijstaand bijgebouw mag tegen de kavelgrens tussen kavels worden gebouwd indien de bouw dient ter vervanging van een bijgebouw met dezelfde gevelmaat op de kavelgrens.
 •   Een vrijstaand bijgebouw mag tegen de kavelgrens tussen kavels worden geplaatst indien de aangrenzende buren schriftelijk toestemming hebben gegeven voor de plaatsing. Deze schriftelijke toestemming dient bij de bouwaanvraag aan het bestuur te worden voorgelegd.
 •   Indien toestemming van aangrenzende buren ontbreekt, dan moet de afstand tot de kavel van de buren minimaal 1 meter bedragen.5. Wijze van metenDe nameting van het bouwvlak wordt uitgevoerd door of namens het bestuur en kan door de bezitter van de kavel worden bijgewoond. Het bestuur stelt na deze meting het bouwvlak vast.Voor de wijze van meten wordt verwezen naar de Regels van het bestemmingsplan Oudehaske van de gemeente De Fryske Marren behorend bij het besluit van 26 oktober 2016 en 31 oktober 2017:

  Artikel 2 Wijze van meten

  Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

  2.1 de afstand tot de (zijdelingse) perceelgrens:

  de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de (zijdelingse) grens van het bouwperceel;

  2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

  vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
  2.3 de dakhelling:

  langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

  2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

  vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
  bij lessenaarsdaken dient de hoogte van de hoogste goot niet als goothoogte te worden aangemerkt; 2.5 de inhoud van een bouwwerk:

  tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels(en/of hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
  2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:
  tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

13

HHR-Warena 2022 versie april 2022

6. Bouwtransport

Indien transport over de paden noodzakelijk is waarbij voor het voertuig een ander rijbewijs dan rijbewijs B vereist is, dient vooraf overleg plaats te vinden met het bestuur en zo nodig met de naaste buren. Voor het gebruik van een voertuig waarover het T rijbewijs noodzakelijk is, kan het bestuur een persoonlijke ontheffing geven.

7. Bouwperiode

Bouwwerkzaamheden vinden plaats tussen 1 september en 1 juni, het bestuur zal op de hoogte moeten worden gesteld van wanneer tot wanneer de bouw gaat plaatsvinden. U mag verbouwen of slopen op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur. Buiten deze tijden moet u bij het bestuur een ontheffing aanvragen. In september, oktober, april en mei wordt gedurende de weekenden niet gebouwd. Het bestuur kan om moverende redenen en bij calamiteiten een uitzondering toestaan.

8. Schouw en formele toestemming

Na voltooiing van de bouw dient het bestuur schriftelijk formele goedkeuring te geven en kan het bestuur nameten of de werkelijke situatie conform de ingediende en geaccordeerde plannen is. Indien door de gerealiseerde bouw onverhoopt de hierboven beschreven regels worden overtreden, kan het bestuur eisen dat de feitelijke situatie alsnog wordt aangepast aan de vastgestelde regelgeving.

 

HHR-Warena 2022 versie april 2022