Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Vereniging ’’WARENA’’ U.A. te Oudehaske. Dit Huishoudelijk Regelement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 26-05-2018, waarmee alle voorgaande huishoudelijk reglementen komen te vervallen.

artikel 1 ALGEMEEN
Het coöperatieve karakter van onze vereniging veronderstelt dat allen samenwerken om een goede onderlinge sfeer en een aangenaam leefklimaat te verwerkelijken, waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden door leden of wisselende groepen worden verricht. Elk lid is aansprakelijk voor schade of hinder door hem/haar en/of door zijn/haar gezinsleden, bezoekers of huisdieren veroorzaakt en gehouden aan de naleving van:

1) het Nederlands recht,
2) het algemeen politie reglement,
3) de statuten van de vereniging en
4) dit huishoudelijk reglement

Het coöperatieve karakter van de vereniging houdt tevens in dat alle opstallen, installaties en alle grond (ook van de kavels), eigendom zijn van de vereniging, met uitzondering van de opstallen op de toegewezen kavels. Een lidmaatschapsrecht in de coöperatieve vereniging dient te worden vastgelegd middels een notariële akte en geeft het exclusieve gebruiksrecht over de daarin beschreven kavel en over alle gemeenschappelijke voorzieningen en waterwegen.

Om het lidmaatschap te kunnen verwerven moeten naastliggende leden en het bestuur akkoord gaan. Op de kavel kan door het lid een eigen stacaravan /chalet worden gezet. Een lid mag maximaal 2 kavels hebben, die aaneengesloten moeten zijn. Alle opstallen, schuren, boten en andere roerende zaken op een toegewezen kavel zijn eigendom van het lid welk volgens de notariële akte het gebruiksrecht heeft van deze kavel. Vragen van leden aan het bestuur worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Toezeggingen van het bestuur geschieden uitsluitend schriftelijk.

artikel 2 AFVAL EN HUISVUIL
Huisvuil dient men te deponeren in de containers bij het hek. In het winterseizoen staan er geen containers. Het lid dient dan zijn afval mee naar huis te nemen. Glas en oud papier dienen te worden gedeponeerd in de containers bij de supermarkt in het dorp. Blad, snoei-afval en afgemaaid gras dient te worden gedeponeerd in het groendepot. Het afval mag niet langer zijn dan 1,5 meter. Al het overige chemisch-, bouw- en sloopafval en grof vuil dient te worden aangeboden aan de milieustraat van de gemeente De Fryske Marren te Joure.

artikel 3 ANDERMANS KAVELS
Behoudens noodgevallen en de uitoefening van bestuurstaken is het verboden andermans kavels zonder toestemming te betreden.

artikel 4 AUTO’S EN AANHANGWAGENS/TRAILERS
Auto’s mogen alleen op het parkeerterrein worden geparkeerd. Men mag slechts naar zijn kavel rijden voor het vervoer van zieken, invaliden en voor het laden en lossen van uitgebreide lading. Trailers en aanhangwagens worden gestald op het botenterrein en voorzien van kavelnummer van de eigenaar.

artikel 5 BEPLANTING
De algemene beplanting van het terrein valt onder de zorg van het bestuur. De beplanting van de kavels is naar eigen inzicht en kan daar waar nodig worden overlegd met naastliggende leden (hoogte, afscheidingen, hoogte bomen). De hoogte van de kavelgrens-beplanting is maximaal 3 meter. In geval van verschil van inzicht tussen de naastliggende leden of met andere belanghebbenden, wordt het geschil schriftelijk voorgelegd aan het bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend. Eventuele herbeplanting geschiedt op kosten van diegene die gekapt heeft. Op de eilandjes wordt zonder toestemming van het bestuur door de leden niet gesnoeid en of gekapt. Beplanting op dienstleidingen is verboden. Beplanting van de kavelgrenzen aan de wegzijde dient door het lid te worden bijgehouden, zodat deze beplanting niet verder reikt dan tot 0,25 meter over de kavelgrens. Begroeiing aan de waterkant dient, tot een afstand van 0,60 meter vanaf de waterkant landinwaarts, te worden verwijderd. Het kappen op deskundig advies gaat zonder toestemming van het betreffende lid (bv. bij Iepziekte).

artikel 6 BERGRUIMTE
Het plaatsen van schuurtjes geschiedt na schriftelijke toestemming van het bestuur, rekening houdend met artikel 9 en het maximaal te bebouwen vlak (bouwvlak) Op ieder kavel staat maximaal 1 schuur. De bouwverordeningen en brandweerverordeningen van de gemeente de Fryske Marren zijn van toepassing.

artikel 7 BOTEN
Boten worden zodanig afgemeerd, dat er geen hinder voor anderen ontstaat. Boten kunnen worden gestald op de eigen kavel of op het botenterrein. Op het botenterrein moeten de boten zijn voorzien van het kavelnummer van de eigenaar. Tewaterlating van zware boten kan het beste plaats vinden op de speciale boothelling op het botenterrein.

artikel 8 BRANDGEVAAR
Gebruik van vuurkorven en houtgestookte kachels is verboden op het Warena terrein i.v.m. brandgevaar; Bij overtreding volgt er een boete van €50,00.

artikel 9 STACARAVANS / CHALETS
De stacaravans / chalets mogen niet worden gebruikt voor permanente bewoning, maar dienen enkel voor recreatieve doeleinden.  De geldende regels van percelen met recreatiebestemming van de gemeente de Fryske Marren zijn hierop van toepassing

Op grond van het bestemmingsplan en de bouwregels die de gemeente de Fryske Marren stelt, en op grond van wat er in de ALV door leden van de coöperatie is bepaald, gelden de volgende afmetingen voor nieuwe opstallen:

  • Het bouwvlak per kavel is maximaal 69 m2 groot.
  • De bebouwing op het bouwvlak is maximaal 65 m2 groot, dit is inclusief bijgebouw/schuur.
  • Goothoogte is ten hoogste 3 meter.
  • Nokhoogte ten hoogste 3 ½ meter, gemeten vanaf de rug van de weg. (opstallen met platte daken ten hoogste de maximale goothoogte van 3 meter)
  • Afstand tot noordelijke kavelgrenzen ten minste 1 meter. In uitzondering hierop mag, indien het de noordelijkste kavel betreft die is gelegen aan een laantje, het bouwvlak direct op de noordgrens van de kavel worden gesitueerd.
  • Afstand tot zuidelijke kavelgrens ten minste 3 meter
  • Afstand tot walkant ten minste 2 ½ meter.
  • Afstand tot de kavelgrens aan de wegzijde is 1 meter.
  • Voor dubbele kavels gelden dezelfde regels, doch is het maximaal te bebouwen oppervlak 70 m2, aangevuld met 15 m2 voor een opslagruimte.

In het geval van nieuwbouw, dient voorafgaand aan de bouw een bouwplan te worden toegezonden aan het bestuur. Regels hiervoor zijn vastgelegd en uitgewerkt in een aparte “bouwprocedure” welke door het lid met nieuwbouwplannen en bestuur gevolgd moet worden. Het bestuur zal vervolgens binnen zes weken na het ontvangen van het hierboven omschreven bouwplan haar goedkeuring dan wel gemotiveerde afwijzing op het ingediende plan geven.

Indien bij de bouw zwaar transport over de paden noodzakelijk is, waarbij een ander rijbewijs dan rijbewijs  B vereist is, dient vooraf overleg plaats te vinden met het bestuur en met de naaste buren.

Er dient gebouwd te worden binnen het bouwvlak waarbij de fysieke kavelgrenzen worden vastgesteld. Dit bouwvlak wordt gecontroleerd door het bestuur alvorens er met de bouw kan worden begonnen. Bij onduidelijkheid over de kavelgrenzen en/of het bouwvlak beslist het bestuur.

artikel 10 COMMISSIES
De vereniging kent commissies die het bestuur en de leden adviseren en ter zijde staan. Samenstelling van deze commissies gebeurt door het dagelijks bestuur en/of de ledenvergadering. Te maken kosten zullen te allen tijde in overleg met het bestuur worden gemaakt.

artikel 11 ELEKTRICITEIT
De zekeringkasten zijn eigendom van de vereniging. Er zijn stroombegrenzers ingebouwd. Het maximale vermogen dat kan worden gebruikt is 10 Ampère; dit komt overeen met + 2200 Watt. Voor wat betreft de installatie van de leiding van de zekeringkasten naar de caravan is ieder lid zelf verantwoordelijk. Aansluiting kan alleen door een erkend installateur geschieden. Het stroomverbruik wordt samen met de voorschotnota exploitatiekosten in rekening gebracht. De elektriciteitsstanden worden jaarlijks opgenomen aan het einde van het seizoen.
Ieder lid zorgt ervoor dat de meterkast steeds goed bereikbaar is.

artikel 12 FINANCIËLE TRANSACTIES
Het bestuur is bevoegd om financiële transacties tot € 5.000 zonder extra mandaat uit te voeren.

artikel 13 GASINSTALLATIE
Geadviseerd wordt de gasinstallatie 3-jaarlijks door een erkend installateur te laten controleren. Gasslangen dienen iedere 2 jaar te worden vervangen (zie jaartal op de slangen)

artikel 14 HOOFDINGANG
Ieder dient er op toe te zien dat het elektrisch hek na doorgang automatisch achter zich sluit teneinde onbevoegden te weren. Leden worden dringend verzocht eventuele storingen te melden. Elk lid kan een sleutel van het loophek en een sleutel en of afstandsbediening van het elektrisch toegangshek aanschaffen, zodat de stacaravan ook in de winter voor onderhoud e.d. bereikbaar blijft.

artikel 15 HUISDIEREN
Het hebben van kleine huisdieren op de kavels is toegestaan. De eigenaars zijn verantwoordelijk voor schade of hinder. De eigenaar van het huisdier moet de ontlasting van de dieren, waar ook gedeponeerd, direct verwijderen. Honden zijn op het terrein en op de wegen aangelijnd.

artikel 16 JAARLIJKSE BIJDRAGE
Elk lid betaalt ieder jaar een door de penningmeester voor te stellen en door de leden goedgekeurd bedrag per kavel. Hiervan is een deel voor reservering bestemd. Indien men dit voorschot, c.q. de jaarlijkse afrekening, niet binnen de gestelde termijn voldoet, kan de penningmeester een extra bedrag als vergoeding in rekening brengen (15% per jaar) .

artikel 17 KAVEL EN KAVELGROOTTE
De kavelgrootte ligt vast. Tekeningen zijn onder beheer bij het bestuur.
Het gebruik van aan kavel grenzende gemeenschappelijke grond is uitsluitend toegestaan voor bepaalde tijd na schriftelijke toestemming van het bestuur. Het maken van buiten de wal uitstekende steigers is niet toegestaan. Bij vervanging van schuur of caravan is men verplicht de juiste kavelgrenzen te hanteren. Plaatsing en/of bebouwing op gemeenschappelijk grond is niet toegestaan. Erfscheidingen zijn op het Warena-terrein altijd “groen”. Voor reeds geplaatste schuttingen geldt dat deze door de eigenaar worden voorzien van beplanting / klimop, zodat de schutting door groen aan het oog wordt onttrokken.

artikel 18 REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement worden door het bestuur voorgelegd tijdens de Algemene Jaarvergadering.

artikel 19 RIOLERING
Iedere caravan dient aangesloten te zijn op de riolering. Chemische toiletten zijn verboden op ‘WaReNa’.

artikel 20 RUST EN STILTE
Geluidgevende apparaten, zoals t.v., radio’s, etc. mag men alleen in de stacaravan gebruiken en zodanig dat het geluid buiten niet hoorbaar is. Van 22:00 uur tot 8:00 uur behoort er rust te heersen op het terrein.

artikel 21 SANCTIES
Het bestuur kan bij niet-naleving van de regels, zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, overgaan tot de volgende maatregelen:

1. aanmaning;
2. op kosten van het lid schade laten herstellen;
3. royement.

artikel 22 TOEZICHT
Ieder lid houdt toezicht op het naleven van Statuten en Huishoudelijk Reglement.

artikel 23 TOILETGEBOUW
Alle leden dienen mee te werken aan het zindelijk en in goede staat houden van het toiletgebouw. Na het douchen behoort men de douchecel schoon achter te laten.

artikel 24 VERHUUR EN BESCHIKBAARSTELLING
Verhuur

De statuten staan verhuur niet toe.
De leden kunnen hun kavel(s) uitsluitend met goedkeuring van het bestuur en de naastliggende leden voor tenminste een jaar beschikbaar stellen aan een persoon. Een schriftelijke overeenkomst van beschikbaarstelling, vermeldende de naam, beroep, samenstelling van het gezin, adres en leeftijd van de gast, dient te worden ingeleverd bij de secretaris, die hierover contact onderhoudt met het bestuur en de naaste buren. In deze overeenkomst verklaart de gast dat hij en zijn gezinsleden zich zullen houden aan alle regels, zoals deze voor alle leden gelden. De overeenkomst dient te zijn ondertekend door lid en gast.
Beschikbaarstelling
Leden met het exclusieve gebruiksrecht van een kavel, kunnen deze incidenteel, maximaal 4 weken per jaar, aan anderen ter beschikking stellen. Alle gasten m.u.v. van 1e graads familieleden dienen vooraf schriftelijk aan het bestuur te worden gemeld. Dit kan ook via info@warena.nl

artikel 25 WATERLEIDING
Op elke kavel bevindt zich een put met een aansluiting op de waterleiding in de stacaravan.
Voor de winter invalt is ieder lid verplicht om door middel van de stopkraan en het aftapkraantje in de put, het water uit zijn leidingen te verwijderen. Op 1 april van ieder kalenderjaar wordt de watertoevoer naar het douchegebouw open gezet en aansluitend zal op 1 november de watertoevoer naar het douchegebouw worden afgesloten. Het overige waterleidingnet wordt alleen bij strenge vorst afgesloten e.e.a. ter beoordeling van de betreffende commissie.